KVKK Bilgilendirme

Hiss Lojistik A.Ş > KVKK Bilgilendirme

A. Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla HİSS LOJİSTİK’e aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istme
  6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

B. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

 

 

 

C. Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda bulundurulması gerekmektedir) Usta Ofis İş Merkezi Cumhuriyet Mah. Kartepe Sk. No: 4 Kat: 5

Kartal / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. (Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ve var ise diğer evraklar zarfın içerinde yer almalıdır)
Noter vasıtasıyla tebligat Usta Ofis İş Merkezi Cumhuriyet Mah. Kartepe Sk. No: 4 Kat: 5

Kartal / İstanbul

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. (Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ve var ise diğer evraklar zarfın içerinde yer almalıdır)
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru

 

info@hiss.com.tr Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. (Veri Sorumlusuna Başvuru Formu elektronik postanın ekinde yer almalıdır)
E-posta aracılığıyla başvuru

(E-posta adresinin sistemimizde kimliğinizin doğrulanmış bir biçimde daha önceden kayıtlı

olması gerekmektedir)

info@hiss.com Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

D. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad:   
Soyad:  
TC Kimlik Numarası:

(Pasaport No)

 
Telefon Numarası:  
E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 
Adres:  

 

E. Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐Eski           Çalışanım           (Çalıştığım ……………. – …………….. )

☐ Diğer

 

 

Yıllar: ☐ Çalışan

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih :

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim:

Konu:

 

 

 

F. Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz

Talep

No

Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz

(Lütfen Talep Konunuzu

Aşağıdaki Sütuna “EVET”

Şeklinde Doldurunuz)

 

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum KVKK m.

11/1-a

 
2 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum KVKK m.

11/1-b

 
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum KVKK m.

11/1-c

 
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum KVKK m.

11/1-ç

 
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların

düzeltilmesini istiyorum

KVKK m.

11/1-d

 
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin     ortadan          kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a)              Silinmesini

b)              Yok edilmesini istiyorum

(Lütfen seçeneklerden belirtiniz)

KVKK m.

11/1-e

 

 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum KVKK m.

11/1-f

 
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

a)               Silinmesini

b)               Yok Edilmesini istiyorum

(Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz)

KVKK m.

11/1-f

 
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. KVKK m.

11/1-g

 
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. KVKK m.

11/1-ğ

 

 

G. Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız

  1. Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?

☐ Adresime yazılı gönderilmesini istiyorum.

☐ E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

İ. Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı                 :

İmzası                          :

Başvuru Tarihi           :

HİSS lojistik Web sitesi tanımlama bilgileri kullanır ve kişisel verilerinizden gezinme deneyiminizi geliştirmek için sorar..

*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz.
*Birden fazla seçim yapabilirsiniz
Lütfen araya virgül koyarak şehirleri giriniz.
Lütfen iş konularınız hakkında kısa bilgi verirmisiniz.

Firma İlgilisi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Birden fazla seçim yapılabilir
Cins ve Adedi
Click or drag a file to this area to upload.